Chuyển 7 trường Dự bị Đại học, Hữu nghị, Phổ thông vùng cao về trực thuộc Ủy ban Dân tộcNgày 24/8/2020, Thủ tướng Chính Phủ đã ký ban hành Quyết định số 1292/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT). Ảnh baodantoc.vn Theo đó, giai đoạn 2021 – 2023, chuyển 7 trường đào tạo, […]

Ảnh baodantoc.vn

Theo đó, giai đoạn 2021 – 2023, chuyển 7 trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ dân tộc gồm: Trường Dự bị  Đại học Dân tộc Trung ương, Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn, Trường Dự bị Đại học Dân tộc Nha Trang, Trường Dự bị Đại học TP. Hồ Chí Minh, Trường Hữu Nghị T78, Trường Hữu Nghị 80, Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc về trực thuộc Ủy ban Dân tộc (UBDT).

Về tổ chức thực hiện, Bộ GD&ĐT chủ trì thực hiện Đề án; đôn đốc, tổng hợp, định kỳ đánh giá kết quả thực hiện Đề án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Chủ trì, phối hợp với các bộ liên quan rà soát và kiến nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 và Quyết định số 960/QĐ-TTg ngày 06/8/2018 để làm cơ sở cho việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp.

Về phía UBDT: Phối hợp với Bộ GD&ĐT thực hiện thủ tục bàn giao, tiếp nhận các trường dự bị đại học, hữu nghị, phổ thông vùng cao về trực thuộc UBDT theo quy định của pháp luật.

Các bộ, ngành, địa phương có liên quan phối hợp với Bộ GD&ĐT trong việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập phù hợp với Quyết định này. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập nhằm tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động. Giảm đầu mối, khắc phục tình trạng manh mún, dàn trải và trùng lắp; tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức. Giảm tỷ trọng, nâng cao hiệu quả chi ngân sách Nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập để cơ cấu lại ngân sách Nhà nước, cải cách tiền lương và nâng cao thu nhập cho viên chức và người lao động.

Chi tiêt Quyết định số 1292/QĐ-TTg.

(baodantoc.vn)

Tin khác đã đăng