Cần đổi mới phương pháp, nâng cao tinh thần, quyết tâm cao nhất hoàn thành kế hoạch công tác năm 2021Đó là chỉ đạo của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh tại buổi làm việc buổi làm việc về công tác xây dựng Chiến lược Công tác dân tộc, rà soát các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin và đề xuất điều chỉnh dự toán công tác năm 2021 của các vụ, […]

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh chủ trì buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Mạnh Huấn, Vụ trưởng Vụ KHTC đã báo cáo với Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh một số nội dung chính, theo đó: Công tác xây dựng Chiến lược Công tác dân tộc được triển khai theo đúng kế hoạch. Một số nhiệm vụ đã thực hiện như: Xây dựng Báo cáo tổng kết Chiến lược Công tác dân tộc; Thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập xây dựng Chiến lược Công tác dân tộc giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn 2045; Hoàn thiện đề cương chi tiết và xây dựng dự thảo lần 1 Chiến lược Công tác dân tộc…

Ngoài ra, Vụ trưởng Vụ KHTC đã báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm về tình hình triển khai các đề án, dự án, chương trình liên quan đến lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2016 – 2021 của các vụ, đơn vị là Văn phòng Ủy ban, Trung tâm Thông tin và Học viện Dân tộc. Trong đó, một số nhiệm vụ đang được triển khai như: Đổi mới công tác văn thư, lưu trữ giai đoạn 2018 – 2022; Xây dựng hệ thống thông tin bản đồ tích hợp dữ liệu điều tra; Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân tộc thiểu số ở Việt Nam; Xây dựng cổng thông tin tích hợp dịch vụ công và phần mềm quản lý điều hành của UBDT… Đồng thời, Vụ trưởng Vụ KHTC cũng báo cáo về nội dung rà soát kế hoạch công tác, đề xuất điều chỉnh dự toán công tác năm 2021 của các vụ, đơn vị.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm nhấn mạnh: “Trong bối cảnh nguồn lực có hạn, kết hợp với tác động của đại dịch Covid-19, UBDT cần đổi mới phương pháp, nâng cao tinh thần, quyết tâm cao nhất để hoàn thành kế hoạch công tác năm 2021”.

Đối với nhiệm vụ xây dựng Chiến lược Công tác dân tộc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đánh giá cao tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ Xây dựng Chiến lược Công tác dân tộc thời gian qua. Đồng thời, đề nghị Vụ KHTC cần cập nhật, bổ sung thêm các cơ sở pháp lý, căn cứ cho phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay; tăng cường tổ chức các cuộc hội thảo để nâng cao chất lượng, hoàn thiện nội dung và tạo sự đồng thuận của các bộ, ban, ngành trong công tác xây dựng cũng như triển khai Chiến lược Công tác dân tộc từ nay về sau.

Về nội dung rà soát, đánh giá công tác triển khai các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin từ năm 2016 đến 2021, Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị Văn phòng Ủy ban căn cứ vào báo cáo tổng hợp của Vụ KHTC, yêu cầu các vụ, đơn vị báo cáo về các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin như: sản phẩm, tiến độ nghiệm thu, bàn giao, thanh quyết toán và đồng thời nêu rõ những vấn đề còn khó khăn, đề xuất giải pháp cụ thể…

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh cơ bản đồng ý với các đề xuất của các vụ, đơn vị trong đề xuất điều chỉnh dự toán công tác năm 2021. Đồng thời, đề nghị Văn phòng Ủy ban xây dựng văn bản đôn đốc các vụ, đơn vị có các nhiệm vụ có tỷ lệ giải ngân thấp, sớm có giải pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai, quyết tâm hoàn thành kế hoạch công tác năm 2021.

Tin khác đã đăng