Các biểu mẫu của Hệ thống báo cáo của Ủy ban Dân tộc cần được xây dựng trên tinh thần không bỏ sót nhiệm vụ, đầy đủ thông tin, chính xác, dễ tổng hợp và liên thông chặt chẽĐó là chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) Hầu A Lềnh tại cuộc họp về rà soát, sửa đổi các quy định, thông tư, hướng dẫn… liên quan đến chế độ thông tin báo cáo của UBDT, diễn ra vào sáng 09/9/2021, tại Trụ sở UBDT. Tham […]

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh chủ trì cuộc họp.

Hiện nay, chế độ báo cáo công tác dân tộc đang được thực hiện theo Thông tư số 01/2019/TT-UBDT, ngày 31/5/2019 của UBDT. Trong đó, quy định rõ đối tượng thực hiện chế độ báo cáo này là: Các bộ, cơ quan ngang bộ có chức năng, nhiệm vụ liên quan đến việc thực hiện chế độ báo cáo công tác dân tộc trong phạm vi quản lý nhà nước của UBDT; UBND các cấp của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác dân tộc; Cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh; Các vụ, đơn vị thuộc UBDT. Thông tư 01/2019/TT-UBDT đã chỉ rõ các loại báo cáo, yêu cầu, phương thức gửi nhận, thời gian chốt số liệu và thời hạn gửi báo cáo cụ thể cho từng loại hình báo cáo về công tác dân tộc.

Ngoài ra, Vụ Tổng hợp đang triển khai xây dựng Báo cáo đánh giá Kết quả công tác phục vụ sự chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Ủy ban và công tác giao ban tháng và Báo cáo chuyên đề về tình hình vùng dân tộc thiểu số và miền núi hàng tuần phục vụ Hội ý Lãnh đạo Ủy ban tuần. Trong quá trình triển khai thực hiện, một số Báo cáo chưa đáp ứng đúng yêu cầu theo quy định của Thông tư số 01/2019/TT-UBDT như mẫu đề cương báo cáo, công tác đánh giá, số liệu dẫn chứng…

Thực hiện chế độ báo cáo tuần quy định tại Thông tư số 01/2019/TT-UBDT và các văn bản hướng dẫn của Văn phòng Ủy ban, một số nội dung các vụ, đơn vị của UBDT cần gửi báo cáo bao gồm: Báo cáo công tác tuần; Lịch công tác và Chương trình công tác. Thời gian qua, đa số các vụ, đơn vị thuộc UBDT đã thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ theo quy định. Tuy nhiên, vẫn còn một số vụ, đơn vị xây dựng báo cáo với chất lượng chưa đạt yêu cầu, thời gian gửi chậm… làm ảnh hưởng đến tiến độ chung trong tổng hợp thông tin, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban.

Qua đánh giá tình hình triển khai công tác thông tin, báo cáo thời gian qua, Lãnh đạo Vụ Tổng hợp và Văn phòng Ủy ban đã có những kiến nghị, đề xuất cụ thể để từng bước khắc phục những tồn tại, nâng cao chất lượng các báo cáo.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đề nghị các nội dung đánh giá cần chỉ rõ những bất cập hiện nay trong triển khai công tác thông tin, báo cáo của UBDT thời gian qua. Từ thực tiễn, cần xác định rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan tác động như: văn bản hướng dẫn, mẫu biểu báo cáo, năng lực xây dựng, sự phối hợp hay cơ chế vận hành trong xây dựng báo cáo. Ngoài ra, cần tổng hợp được các khó khăn, kiến nghị, phản ánh cụ thể của các đối tượng triển khai xây dựng báo cáo. Từ đó, kịp thời đề xuất, báo cáo Lãnh đạo Ủy ban để có sự điều chỉnh phù hợp, đáp ứng yêu cầu về tiến độ, nội dung.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm nhấn mạnh: Cần căn cứ vào Quy chế làm việc của UBDT để cụ thể hóa các chế độ báo cáo đảm bảo quy định chung; cần có sự phân công, theo dõi để nắm tình hình về công tác dân tộc, triển khai và xây dựng chính sách dân tộc của các bộ, ngành; các địa phương và công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo UBDT. Trong đó, đặc biệt lưu ý đến vai trò của 03 Vụ Địa phương trong việc nắm bắt tình hình địa bàn được phân công phụ trách và công tác thông tin, điểm báo tình hình của Vụ Tuyên truyền (qua 19 cơ quan báo, tạp chí đang thực hiện chính sách theo Quyết định số 45/QĐ-TTg); phát huy vai trò của đội ngũ Người có uy tín để thu thập thông tin phản ánh 2 chiều, nắm bắt tình hình vùng đồng bào dân tộc thiểu số, để UBDT kịp thời đề xuất, báo cáo Chính phủ.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị: Bằng nhiều công cụ khác nhau, từ công tác thông tin, báo cáo, UBDT phải nắm chắc tình hình vùng đồng bào DTTS, công tác thực hiện chính sách dân tộc tại các địa phương. Với yêu cầu cao nhất là nâng cao chất lượng báo cáo, các biểu mẫu cần được xây dựng trên tinh thần không bỏ sót nhiệm vụ, đầy đủ thông tin, chính xác, dễ tổng hợp, liên thông chặt chẽ. Trong thời gian rà soát, điều chỉnh, nếu cần thiết, đề nghị Vụ Tổng hợp tham mưu Lãnh đạo Ủy ban ban hành văn bản để đôn đốc, tăng cường công tác phối hợp trong xây dựng báo cáo. Về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện chế độ báo cáo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị Vụ Tổng hợp xây dựng báo cáo đề xuất lộ trình, giải pháp cụ thể, trong đó đảm bảo danh mục các chế độ báo cáo và hệ thống chỉ tiêu báo cáo đáp ứng được yêu cầu thực tế; tích hợp trong nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử và Chuyển đổi số của UBDT.

Tin khác đã đăng