Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh: Phải thay đổi tư duy trong công việc, cá thể hóa trách nhiệm cá nhânNgày 06/5/2021, tại Trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đã chủ trì Hội nghị giao ban công tác tháng 4, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2021 của UBDT. Tham dự Hội nghị có các Thứ trưởng, Phó […]

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị giao ban công tác.

Dự thảo báo cáo kết quả công tác tháng 4 do đồng chí Nguyễn Sỹ Tá, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp trình bày cho thấy: Trong tháng 4/2021, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cá nhân, tập thể UBDT đảm  bảo đúng quy chế làm việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm của từng đồng chí Lãnh đạo UBDT; trong đó chủ động tập trung, quyết liệt, thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả. Các chủ trương công tác lớn, quyết định quan trọng đều được bàn bạc thấu đáo, nhất trí cao trong tập thể UBDT.

Trong tháng, UBDT đã ban hành 332 văn bản các loại, Lãnh đạo UBDT đã chủ trì 30 cuộc họp, hội nghị, hội thảo và làm việc với các địa phương, các tổ chức, cá nhân, phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành. Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tiếp tục được tăng cường. Công tác xây dựng các đề án, chính sách dân tộc; công tác quản lý, chỉ đạo thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc; công tác tiếp dân, thanh tra và phòng chống tham nhũng tiếp tục được triển khai.

Phát huy kết quả đạt được, trong tháng 5/2021, UBDT đề ra các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục tiếp thu, hoàn thiện Báo cáo khả thi Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng DTTS&MN giai đoạn 2021-2025 (Chương trình Mục tiêu quốc gia) trình Thủ tướng Chính phủ. Xây dựng dự thảo các văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia. Hoàn thiện tờ trình, dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã thuộc Khu vực I, II, III vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2025 theo hồ sơ của các tỉnh. Tiếp tục theo dõi, tổng hợp và xây dựng báo cáo tình hình triển khai thực hiện các đề án, chính sách dân tộc còn hiệu lực. Tập trung triển khai xây dựng các Đề án Thủ tướng Chính phủ giao năm 2021 đảm bảo chất lượng, tiến độ. Tăng cường công tác theo dõi, nắm tình hình và diễn biến dịch bệnh Covid-19 và các dịch bệnh khác trên địa bàn vùng DTTS&MN; kịp thời cung cấp thông tin, báo cáo về công tác dân tộc, chính sách dân tộc; xử lý, giải quyết những vấn đề phát sinh theo thẩm quyền và báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị giao ban, các đại biểu tham dự cơ bản nhất trí với dự thảo báo cáo công tác tháng 4 của UBDT, đồng thời có nhiều ý kiến đóng góp, tham mưu, đề xuất, như: Cần có giải pháp tháo gỡ khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch (họp, hội nghị, hội thảo) trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh như hiện nay. Cần phân tích, mổ xẻ nguyên nhân của những tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là những đầu việc lớn trong dự thảo báo cáo tháng. Các vụ, đơn vị cần nắm vững, cập nhật kịp thời tình hình triển khai thực hiện chính sách dân tộc, tình hình vùng DTTS&MN trong báo cáo. Một số ý kiến cho rằng, cần tiếp tục đẩy mạnh tiến độ triển khai các phần việc liên quan đến việc chuẩn bị cho Chương trình Mục tiêu quốc gia và các công tác khác. Tham mưu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ một số nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc UBDT. Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các vụ, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ. Các vụ, đơn vị cần củng cố, thắt chặt mối quan hệ với các địa phương vùng DTTS&MN, tăng cường đi công tác cơ sở. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trực quan về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu kết luận Hội nghị giao ban, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh yêu cầu Vụ Tổng hợp chú trọng công tác làm báo cáo, kể cả về hình thức và nội dung. Công tác soạn báo cáo phải đảm bảo Kiểm soát được công việc, đôn đốc được tiến độ, kiểm soát chặt chẽ công việc, nâng cao chất lượng báo cáo. Phải thay đổi tư duy trong công việc, cá thể hóa trách nhiệm cá nhân.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh yêu cầu các vụ, đơn vị quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động nội dung Công văn 501 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT về thực hiện Nghị quyết 45/NQ-CP của Chính phủ, cụ thể hóa trách nhiệm cá nhân của từng cán bộ, công chức, cụ thể hóa thành kế hoạch chi tiết. Quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm Quy chế, quy định của cơ quan, đặc biệt quy trình ban hành, xử lý văn bản, tham mưu, đề xuất; hội thảo, hội  nghị, đảm bảo đúng quy trình, quy định. Cần tăng cường công tác phối hợp trên nhiều nhóm (với địa phương, với bên ngoài ở cấp tương đương) trên tinh thần chân thành, trân trọng, không áp đặt, vì đồng bào DTTS. Đối với các vấn đề có liên quan đến Bộ, ngành, các vụ khác phải xin ý kiến, hiệp y xong mới báo cáo Lãnh đạo UBDT. Tập trung cao cho công tác phòng chống dịch Covid-19, kích hoạt hệ thống chỉ huy điều hành, phòng chống dịch Covid-19 trong cơ quan, tất cả trang thiết bị, theo quy định, thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch, tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước dịch bệnh. Cần nghiên cứu, có giải pháp phát huy vai trò Người có uy tín trong phòng chống dịch Covid-19, nhất là các tỉnh biên giới để đội ngũ này thực hiện việc tuyên truyền, vận động gia đình, dòng họ, người dân chung tay tham gia, kiểm soát dịch bệnh. Các cơ quan báo chí, truyền thông cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử, cổ vũ, động viên, khuyến khích, biểu dương đồng bào tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, để Ngày bầu cử thực sự là Ngày hội của toàn dân.

Các vụ, đơn vị cần rà soát, cụ thể hóa các công việc có liên quan (hội thảo, tập huấn, kế hoạch đối ngoại) báo cáo Lãnh đạo UBDT để điều chỉnh cho phù hợp với bối cảnh tình hình dịch bệnh, linh hoạt trong thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ. Các vụ, đơn vị báo cáo rõ đầu việc, tiến độ thực hiện, những khó khăn, tồn tại, đề xuất giải pháp giải quyết. Bộ trưởng giao Vụ Kế hoạch Tài chính hướng dẫn các vụ, đơn vị lựa chọn đầu việc và xây dựng Kế hoạch năm 2022 đảm bảo trọng tâm, trọng điểm, có tính khả thi, tránh dàn trải.

Với Chương trình Mục tiêu quốc gia, Bộ trưởng, Chủ nhiệm yêu cầu các vụ, đơn vị thực hiện nghiêm theo các thông báo kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm tại các buổi họp với các vụ, đơn vị có liên quan; thực hiện báo cáo công tác định kỳ với Bộ trưởng, Chủ nhiệm. Tất cả các khung nội dung, các phần việc có liên quan của Chương trình Mục tiêu quốc gia đều phải được chuẩn bị sẵn sàng để triển khai kịp thời sau khi có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình Mục tiêu quốc gia.

Xuân Thường

Tin khác đã đăng