Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh chủ trì cuộc họp giao ban Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc tuần 50Chiều ngày 06/12/2021, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đã chủ trì cuộc họp giao ban lãnh đạo UBDT. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Nông Quốc Tuấn, Lê Sơn Hải, […]

Quang cảnh phiên họp.

Theo báo cáo tại cuộc họp, trong tuần, Bộ trưởng, Chủ nhiệm và các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm đã chỉ đạo, điều hành công việc theo kế hoạch, chương trình công tác đã đề ra; chỉ đạo xây dựng và ký kết các văn bản quan trọng như: Báo cáo Kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao UBDT năm 2021; Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành năm 2022 của UBDT; Quyết định ban hành kế hoạch và quyết định thành lập Ban soạn thảo chuyên đề “Vấn đề chủ nghĩa dân tộc trong tình hình thế giới hiện nay – Vấn đề đặt ra cho Việt Nam”…

Các vụ, đơn vị đã bám sát chương trình công tác và chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban và Thông báo kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm tại cuộc họp Hội ý Lãnh đạo Ủy ban tuần 49; cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Các điều kiện phục vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm dự họp Thường trực Chính phủ cho ý kiến về các nội dung: tinh hình kinh tế-xã hội (KT-XH) tháng 11 và 11 tháng năm 2021; Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và dự Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2021. Công tác phòng chống Covid-19 tiếp tục được chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc… Theo đó, một số nội dung trọng tâm cần triển khai là: tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình hợp tác giai đoạn 2021-2025 giữa UBDT với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; phối hợp Đoàn công tác Ngân hàng Thế giới chuẩn bị Chương trình DPO từ ngày 01-09/12/2021; đôn đốc, tổng hợp kế hoạch thực hiện Dự án, Tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG); tham mưu tổ chức ký Chương trình phối hợp giữa UBDT với Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Ban Kinh tế Trung ương…

Tại cuộc họp, các đại biểu đã được nghe trình bày về một số nội dung như: dự thảo kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cơ quan UBDT năm 2021; Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2021; Hội nghị trực tuyến tổng kết toàn quốc ngành Công tác dân tộc năm 2021; Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công các dự án của UBDT, dự báo tình hình và giải pháp…

Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu đều nhất trí tán thành với các nội dung cần triển khai trong thời gian tiếp theo; một số ý kiến cho rằng các vụ, đơn vị cần tập trung, gấp rút vào thực hiện các nhiệm vụ được giao đảm bảo đúng tiến độ; các Hội nghị dịp cuối năm cần đảm bảo nội dung, chất lượng; các vụ, đơn vị cần tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin…

Kết luận phiên họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh yêu cầu Văn phòng UBDT tiếp thu các ý kiến phát biểu tại buổi họp, bổ sung số liệu đầy đủ, hoàn thiện báo cáo tuần. Bộ trưởng, Chủ nhiệm lưu ý các vụ, đơn vị cần gấp rút hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao; các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm tập trung rà soát, phân công, đôn đốc các vụ, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ trên tinh thần hết sức khẩn trương, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Trong đó, trọng tâm triển khai một số nội dung của Chương trình MTQG như: căn cứ dự thảo nguyên tắc phân bổ, tổng hợp nhu cầu của các bộ, ngành, khẩn trương hoàn thành phương án phân bổ vốn; nghiên cứu kỹ và tham gia vào dự thảo Nghị định nguyên tắc quản lý các Chương trình MTQG; đôn đốc các bộ, ngành triển khai xây dựng dự thảo các văn bản hướng dẫn triển khai…

Các vụ, đơn vị tiếp tục thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban, ưu tiên các nhiệm vụ liên quan đến giải ngân; tăng cường công tác phối hợp để thực hiện nhiệm vụ chính trị; thủ trưởng các vụ, đơn vị cần quan tâm, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công chức, viên chức và người lao động, nhất là dịp cuối năm; tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc chấp hành các quy định phòng chống dịch Covid-19 tại cơ quan và nơi cư trú…

Đối với các nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đề nghị các vụ, đơn vị cần tăng cường công tác tham mưu cho Lãnh đạo Ủy ban; phối hợp với các bộ, ngành Trung ương xây dựng báo cáo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Tin khác đã đăng