Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến: Nghe báo cáo về việc triển khai thực hiện Quyết định 771/QĐ-TTgNgày 18/8/2020, tại Hà Nội, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) Đỗ Văn Chiến chủ trì phiên họp nghe báo cáo việc triển khai thực hiện Quyết định 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng kiến […]

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến chủ trì phiên họp

Tại phiên họp, đại diện Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ (TCCB) đã báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm về việc triển khai thực hiện Quyết định số 349/QĐ-UBDT ngày 06/7/2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT về phê duyệt Kế hoạch chi tiết thực hiện Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018 – 2025” năm 2020 theo Quyết định 771/QĐ-TTg. Trong đó, Đề án do Vụ TCCB chủ trì có 10 nhiệm vụ và Kế hoạch chi tiết việc thực hiện Đề án do Học viện Dân tộc (HVDT) chủ trì gồm 06 nhiệm vụ.

Trên cơ sở báo cáo của Vụ TCCB, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến yêu cầu Vụ TCCB, HVDT nghiên cứu, làm rõ hơn vai trò, nhiệm vụ của UBDT trong việc thực hiện Quyết định 771/QĐ-TTg để áp dụng trên phạm vi toàn quốc về bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc. Việc xây dựng Kế hoạch bồi dưỡng cần căn cứ vào công tác đánh giá của giai đoạn 2016 – 2020, công tác điều tra khảo sát, dự báo nhu cầu và theo khả năng của UBDT. Cần xác định bồi dưỡng công tác dân tộc là góp phần nâng cao trình độ, phương pháp công tác; trong đó, chú trọng việc bồi dưỡng về kỹ năng sử dụng tiếng dân tộc thiểu số (DTTS) cho cán bộ làm công tác dân tộc.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến yêu cầu, Vụ TCCB, HVDT và các vụ, đơn vị có liên quan tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc phù hợp với Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), nhằm đạt mục tiêu trong Quyết định 771/QĐ-TTg, từ đó là căn cứ để xây dựng dự toán ngân sách trong Chương trình MTQG; Xây dựng quy định về sử dụng chứng chỉ trong đánh giá, tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc; Nghiên cứu, đề xuất xây dựng cuốn Sổ tay Công tác dân tộc (gồm một số nội dung chính như: Kết luận số 65-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021- 2030; Nghị quyết số 120/2020/QH14 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình MTQG; các Dự án thuộc Chương trình MTQG; Kết quả điều tra thực trạng KT-XH 53 DTTS; Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở…); Tùy theo tình hình thực tế của dịch bệnh Covid-19, xây dựng kế hoạch kiểm tra việc bồi dưỡng công tác dân tộc tại 3 tỉnh đại diện cho 3 khu vực trong cả nước…

Tin khác đã đăng