Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của ĐảngSáng 01/02/2021, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII đã chính thức bế mạc. Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn bế mạc Đại hội. Tổng Bí thư, Chủ tịch […]

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn bế mạc Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Sau 8 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp, sớm hơn gần 2 ngày so với kế hoạch đề ra. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII; thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII. Sáng nay, 200 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã ra mắt Đại hội.

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu, nêu rõ: “Tôi xin chân thành cảm ơn Đại hội, cảm ơn các đồng chí đại biểu Đại hội đã tin cậy, tín nhiệm, bầu chúng tôi vào cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ Đại hội; giao cho chúng tôi trọng trách hết sức lớn lao nhưng vô cùng vinh dự”.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư BCH Trung ương khóa XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đọc diễn văn bế mạc Đại hội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII xin hứa trước Đại hội, trước toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, sẽ hết sức cố gắng, ra sức phấn đấu, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, tiếp nối, kế thừa truyền thống, những thành quả cách mạng đã đạt được, cùng với toàn Đảng, toàn dân phát huy những truyền thống vẻ vang và kinh nghiệm quý báu của Đảng ta, dân tộc ta, tăng cường đoàn kết nhất trí, thống nhất tư tưởng và hành động; luôn luôn rèn luyện, trau dồi phẩm chất, đạo đức cách mạng để không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực công tác, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới và lòng mong đợi của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chia sẻ: “Chúng tôi luôn luôn ý thức rằng, vinh dự bao giờ cũng đi đôi với trách nhiệm, vinh dự càng cao, trách nhiệm càng lớn, nhất là trong giai đoạn sắp tới như trong các Văn kiện trình Đại hội vừa qua đã nói, có rất nhiều thuận lợi, thời cơ, nhưng cũng có muôn vàn khó khăn, thử thách. Cho nên, tuyệt đối không được chủ quan, không được tự mãn, không được kiêu ngạo và càng phải khiêm tốn học tập, càng phải khiêm tốn làm mọi công việc để xứng đáng với sự tin cậy của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Tập thể 200 thành viên của Ban Chấp hành Trung ương khóa này, kể cả chính thức và dự khuyết, xin hứa với các đồng chí, với Đại hội, sẽ là một khối đoàn kết thống nhất cao, và sẽ thực hiện như Bác Hồ đã nói: Đại hội là một dịp đã đoàn kết càng đoàn kết hơn, đã tiến bộ ngày càng tiến bộ hơn”.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ra mắt Đại hội tại phiên bế mạc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ quý báu của các bậc lão thành cách mạng, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội, các đoàn thể Nhân dân, các cơ quan, ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, các đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế…, để tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII có thêm sức mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp năm mới 2021 và chuẩn bị đón Tết Cổ truyền dân tộc – Xuân Tân Sửu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng kính chúc các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các vị khách quý, các vị đại biểu cùng toàn thể đồng chí, đồng bào và chiến sĩ cả nước sức khoẻ, hạnh phúc và thành công.

Sau phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Đại hội đã nghe dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do đồng chí Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng trình bày. Đại hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết với  tỷ lệ 100% đồng ý với dự thảo.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Trong diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển; với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng, Nhân dân, đất nước, Đại hội XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra, kết thúc sớm hơn gần 2 ngày so với kế hoạch đề ra.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Đại hội đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ, nhất trí cao, thông qua các Văn kiện quan trọng, gồm: Báo cáo Chính trị, Báo cáo Tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 10 năm (2011 – 2020); xây dựng chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021 – 2030.

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025. Báo cáo Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng khoá XII. Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII gồm 200 đồng chí tiêu biểu, đại diện cho hơn 5 triệu đảng viên, có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, năng lực, trình độ để gánh vác trọng trách mà Đảng và Nhân dân giao phó.

Toàn cảnh phiên bế mạc Đại hội XIII; Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII ra mắt Đại hội

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, các Văn kiện được thông qua tại Đại hội này được xây dựng trên cơ sở tổng kết lý luận và thực tiễn, trên cơ sở kết tinh trí tuệ, ý chí và nguyện vọng của toàn đảng, toàn dân và toàn quân. Các Văn kiện đã tổng kết việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội XII của Đảng gắn với đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2011 – 2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025, xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Đại hội lần thứ XIII biểu thị ý chí và quyết tâm hành động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong thời kỳ mới, thực hiện bằng được mục tiêu phát triển tổng quát đã nêu trong Báo cáo Chính trị là: Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, nhà nước, chế độ XHCN, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định, phấn đấu đến giữa thế kỷ thứ 21, nước ta trở thành một nước phát triển theo định hướng XHCN…

Nhận rõ trách nhiệm to lớn trước Đảng, Nhân dân, đất nước, Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII nguyện đoàn kết 1 lòng, toàn tâm, toàn ý phụng sự Tổ quốc, phụng sự Nhân dân, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện nâng cao năng lực, trình độ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, phát huy trí tuệ, đem hết sức mình cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ to lớn đã được Đại hội xác định.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Thành công rất tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành một nước phát triển, có thu nhập cao, theo định hướng XHCN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị, ngay sau Đại hội, tất cả các cấp ủy, tổ chức Đảng cần tập trung làm tốt việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về kết quả Đại hội; nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết và các Văn kiện Đại hội; khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động, phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, tinh thần đổi mới sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức để sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

“Có làm được hay không, mai kia có biến nghị quyết thành hiện thực sinh động hay không, có ra của cải vật chất, mang lại giàu có và hạnh phúc của Nhân dân hay không đấy mới là thành công thực tế của Đại hội. Điều này cực kỳ quan trọng”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, vừa qua, kiểm điểm chúng ta vẫn thừa nhận tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu. Sắp tới phải hết sức chú ý. Muốn thế phải thể chế hoá, có chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể từ trên xuống dưới, lãnh đạo rất sâu sát, cụ thể, quyết liệt, kiểm tra đôn đốc thường xuyên, kịp thời khen thưởng việc tốt, người tốt; phê bình, thậm chí kỷ luật những người làm sai, làm hỏng, làm trái đường lối nghị quyết của Đảng, tinh thần ấy mới là quan trọng.

“Đại hội kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đồng bào ta trong nước, và nước ngoài phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý trí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội với tinh thần năm sau phải phát triển tốt hơn năm trước. Đề nghị nhiệm kỳ khoá XIII này phải làm tốt hơn nhiệm kỳ khoá XII”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo.

Thay mặt Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhiệt liệt và chân thành cảm ơn các cấp uỷ, tổ chức Đảng, lão thành cách mạng, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể Nhân dân, toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân sĩ trí thức, cùng đông đảo Nhân dân cả nước, đồng bào ở nước ngoài đã tham gia nhiệt tình, trách nhiệm và đóng góp những ý kiến quý báu vào các Văn kiện, góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội. Đại hội cũng cảm ơn các chính đảng, tổ chức, bạn bè quốc tế… đã tham dự khai mạc, bế mạc, gửi điện thư, chúc mừng Đại hội, biểu thị những tình cảm hữu nghị, đoàn kết tốt đẹp đối với Đảng ta, Nhân dân ta và đất nước ta.

Ngay sau phiên bế mạc Đại hội XIII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì buổi họp báo để thông tin đến báo chí trong và ngoài nước.

(baodantoc.vn)

Tin khác đã đăng