Bảo tồn văn hóa truyền thống của các dân tộc rất ít người và những vấn đề đặt ra trong xây dựng và thực hiện chính sách dân tộcLà tên của hội thảo do Học viện Dân tộc (UBDT) tổ chức ngày 20/1, tại Hà Nội. TS. Phan Văn Hùng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT và PGS.TS. Ngô Quang Sơn, Phó Giám đốc Học viện Dân tộc đồng chủ trì hội thảo. Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo, chuyên […]


Toàn cảnh Hội thảo

“Bảo tồn văn hóa truyền thống của các dân tộc rất ít người và những vấn đề đặt ra trong xây dựng và thực hiện chính sách dân tộc” là hội thảo để các nhà  khoa học, các nhà quản lý về lĩnh vực công tác dân tộc trao đổi, thảo luận tìm ra giải pháp bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc rất ít người. Thông qua đó nhằm củng cố phát triển hệ thống thiết chế văn hóa phù hợp; đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hóa tại các thôn bản, vùng đồng bào dân tộc rất ít người, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển bền vững vùng dân tộc miền núi.

Tham luận của các đại biểu trình bày tại hội thảo tập trung vào một số nội dung chính: Văn hóa của các dân tộc rất ít người có số dân dưới 10.000 người; bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống của các dân tộc rất ít người và những vấn đề đặt ra;thực trạng và giải pháp; những yếu tố tác động đến quá trình biến đổi văn hóa trong cộng đồng các dân tộc rất ít người và những vấn đề đặt ra trong xây dựng, thực hiện chính sách dân tộc đối với các dân tộc ít người; bảo tồn di sản văn hóa truyền thống của các dân tộc rất ít người trong bối cảnh phát triển và hội nhập; bản sắc văn hóa của các dân tộc thiểu số với phát triển du lịch cộng đồng…

 

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng phát biểu tại Hội thảo.

Các đại biểu cũng đề cập tới các giải pháp cần thực hiện:Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình; các chủ trương, chính sách đặc thù để bảo tồn giá trị văn hóa của các DTTS; tôn trọng các giá trị văn hóa của mỗi dân tộc, bình đẳng trong tiếp cận các cơ hội của mỗi dân tộc; chính sách giúp cải thiện số lượng và chất lượng dân số của các dân tộc rất ít người; tổ chức thêm các nghiên cứu, hội thảo về văn hóa để có các chính sách cụ thể nhằm bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống của các DTTS…

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng ghi nhận và đánh giá cao ý kiến của các đại biểu tại hội thảo. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm cũng chia sẻ các vấn đề cần quan tâm nghiên cứu trong thời gian tới như: Nhận thức lại vị trí, vai trò của văn hóa, nhất là văn hóa của các DTTS; mối liên hệ giữa văn hóa với nhận diện tộc người, sự phát triển của đất nước và ổn định chính trị quốc gia; văn hóa các dân tộc đa dạng nhưng phải thống nhất trong nền văn hóa của quốc gia; quyền của các DTTS trong việc được bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống và tiếp cận các giá trị văn hóa mới; giải pháp bảo tồn văn hóa nhưng phải luôn gắn với sự phát triển và lợi ích của đồng bào.

PV

Tin khác đã đăng